Dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums Ropažu novada pašvaldības PII ”Annele” 2017./2018. m.g.

PAR PII “ANNELE”

PII “Annele” nolikums

Pieteikums uz vietu pirmsskolā

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Drošības noteikumi izglītojamajiem

Uzvedības noteikumi

Apģērbs

Rīcība gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas

Ekoskolas sertifikāts

Kārtība kādā nodrošināma bērnu drošība pirmsskolā

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība

Iesniegumu un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē par neattaisnotiem kavējumiem

Jaunās uztura normas

Advertisements