Dokumenti

PAR PII “ANNELE”

PII “Annele” nolikums

Pieteikums uz vietu pirmsskolā

PII “Annele” mācību un audzināšanas gada plāns  2017./18. g

Iekšējās kārtības noteikumi

Apģērbs

Rīcība gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas

Ekoskolas sertifikāts

Kārtība kādā nodrošināma bērnu drošība pirmsskolā

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība

Iesniegumu un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē par neattaisnotiem kavējumiem

Pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” rinda

Advertisements