Jūrmalas pirmsskolu kolēģes “Annelē”

Skolotāj, iedvesmo mani gaišai jaunradei! Taču nemēģini to darīt piespiedu kārtā! Sākumā iemīli mani un tici man, es atvēršos tikai tam, kurš mani mīl un tic man. Mans gars ir bezgalīgs, es varu visu. Taču vajag, lai audzinātāji un skolotāji  pacietīgi un gudri  meklētu pieeju manu dāvanu slepenajām durvīm un vērtu tās vaļā ar mīlestību un ticību.  

/Šalva Amonašvili/

“Anneles” kolektīvs pacietīgi meklē šo pieeju bērna slepenajām durvīm, tāpēc mācās , mēģina, kļūdās ,analizē un atkal mācās. Viena iespēja , kā mācīties,  ir apgūt citu pieredzi. Ja ir vajadzība dodamies pie citiem , gan tepat Ropažos, gan  Pierīgā un Rīgā, gan tālāk – Grobiņā, Cēsīs u.c. Esam bijušas arī ārpus Latvijas robežām.

PII “Annele” pedagogu kolektīvs  ir draudzīgs, pieredzes apmaiņai atvērts kolektīvs.Un tieši tāpēc pie mums labprāt brauc kolēģi no citām pirmsskolas iestādēm , lai mācītos no mums un mēs , vienlaicīgi , kaut ko mācāmies no viņiem.

22.oktobrī   jau agri no rīta pie mums ieradās viešņas – pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas un metodiķes no 14 Jūrmalas pilsētas pirmsskolas iestādēm, MA vadītājas Ingrīdas Dzelzkalējas vadībā.

Paldies Ropažu novada Domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras un sporta jautājumos Antonam Cibuļskim , kurš sveica mūsu viešņas un iepazīstināja viņas ar izglītības sistēmu Ropažos. Daudz par mūsu “Anneli” vienmēr ir ko stāstīt un rādīt vadītājai  Vēsmai un vietniecei Vizmai, bet šoreiz galvenās stāstnieces bija skolotājas, kuras ciemiņiem , ejot cauri grupām , iepazīstināja Jūrmalas kolēģes  ar aktualitātēm mūsu bērnudārzā, tādejādi informējot kolēģes par dažādām iespējām, kuras viņas var  izmantot savās iestādēs.

Par dalību   e-twinning projektos un to, kā uzsākt šo dalību, savā grupā, iepazīstināja Daiga Hercberga, par programmu “ Cūkmena detektīvi” – Sarmīte Apīne. Džimbas aģents – Inese Biteniece  kopā ar saviem audzēkņiem sniedza  nelielu ieskatu bērnu drošības programmā . Par   integrētā mācību procesa plānošanu prezentāciju sniedza  Daiga Veisa .

Ar  ieskatu  Montesori pedagoģijā un  Klusuma apli kolēģes   aizkustināja Laila Klētniece.

Mazgadīgo bērnu grupās iepazīstinājām ar E. Pikleres pedagoģijas metožu pielietojumu un vides veidošanas principiem.

Sanita Bretšteina praktiski demonstrēja Godly play metodi stāstā “Pudeles ceļojums”, atbilstoši Ekoskolas uzdevumiem. Ciemiņiem bija iespēja vērot video  “Kāpēču” grupas bērnu stāstījumu pēc šīs metodes.

Pavadot ciemiņus caur grupām , vērojot mūsu pedagogu uzstāšanos, mūsu bērnudārza vidi un resursus, diskutējot ar Jūrmalas kolēģēm ,  manī radās liels lepnums , un ne tikai  par mums -“Anneles” kolektīvu , bet arī par mūsu novadu, mūsu pašvaldību.

 

Pasākuma noslēgumā saņēmām pateicības vārdus no kolēģēm : “Milzīgs paldies brīnišķīgajai vadītājai un metodiķei, kā arī visām skolotājām, kuras veltīja Jūrmalas pirmsskolu delegācijai tik daudz viesmīlības, sisrsnības, uzmundrināja un iedrošināja mūs radošai darbībai, apbēra ar savu entuziasmu un degsmi. Lai jūsu dzirksts turpina pārvērsties skaistā liesmā! ” un 14 paraksti.

Šī bija diena , kas iekrāsoja pelēko rudeni krāsaināku ,un ne velti ir vārdi “Gūt var dodot , gūt var ņemot. Dodot gūtais neatņemams.”

Es lepojos, ka dzīvoju Ropažos un strādāju “Annelē”!

Tuvojoties Latvijas dzimšanas dienai, visiem ropažniekiem vēlu būt lepniem par savu novadu un darboties tā labā  katram savā darba vietā!

Vizma Mužika – vad.vietn.izgl. darbā

 

Advertisements